דובשא דתמרי – זיעה – חלק ג

southהורדה printהדפסה favorite_borderהוספה למועדפים
0:00

תאריך מסירת השיעור: תמוז תשע"ח
תקציר השיעור:
א. ביאור הגמ' בחולין ק"כ: מדוע הגמ' אומרת במאי פליגי, וכן הא דתנן וכו' מה היה הצד לומר אחרת. ב. מה שאפשר להביא ביכורים ממשקה זה חידוש נוסף משאר איסורים. ג. לפי רבי יהושע אפשר להביא לכתחילה ביכורים מיין ושמן ודלא כברייתא שם שפרי אתה מביא ואי אתה מביא משקה ורק אם הביא ענבים ודרכן יכול להביא. ד. ולפי זה מובן דברי הרמב"ם בפרק ב' מבכורים הלכה ד' שמזיתים וענבים אפשר להביא ממשקה לכתחילה. ודלא כרש"י ד"ה אין מביאין בכורים משקה. ה. ביאור המחלוקת בין ר' זירא ואביי בפסחים כ"ד: האם אפשר ללמוד מזה שלא מלקין בערלה על שאר משקין שגם לא ילקו בשלא כדרך.

נושאים: ברכות